rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10§ ja 24§

Laatimispvm: 1.7.2017
Viimeisin päivitys: 26.4.2018

 1. Rekisterinpitäjä
  Nimi: JN Training
  Yhteystiedot: Toejoenpuistikko 34, 28200 Pori, puh. 0500-854241
 2. Yhteyshenkilö
  Nimi: Jaakko Niemi
  Yhteystiedot: Toejoenpuistikko 34, 28200 Pori, puh. 0500-854241
 3. Rekisterin nimi
  JN Training koulutuksiin ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri
 4. Rekisterin käyttötarkoitus
 • On hallinnoida koulutuksiin osallistuvien ja niitä suorittaneiden henkilötietoja. Tietoja käytetään korttitilausten hoitamiseen, koulutusten järjestämiseen ja niistä tiedottamiseen sekä koulutuksen laadun varmistamiseen.
 • Ottaa vastaan asiakkaiden tarjouspyyntöjä. Tietoja säilytetään aina luottamuksellisesti eikä tietoja luovuteta JN Trainingin ulkopuolelle.
 • Ottaa työnantajana vastaan työnhakijoiksi ilmoittautuvien hakemuksia, hakemus voi olla tiettyyn tehtävään tai avoinhakemus.
 • avoimia hakemuksia säilytetään 12 kuukautta.
 • hakijatietoja säilytetään aina luottamuksellisesti eikä hakijoiden tietoja luovuteta em rekrytointiprosessin ulkopuolelle
 • hakutiedot ovat vain rekrytointiin osallistuvan henkilön saatavilla.
 • Lakiin perustuvien, viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteiden hoitaminen koulutuksiin liittyen.
 1. Rekisterien tietosisältö

Koulutukset:

 • Nimi
 • Henkilötunnus
 • Yhteystiedot

Asiakkaan tarjouspyyntö:

 • Nimi
 • Yritys
 • Tehtävä yrityksessä
 • Yhteystiedot
 • Tarjouspyyntö (vapaa teksti)

Työhakemus:

 • Nimi
 • Yhteystiedot
 • Vapaamuotoinen teksti

 

 1. Säännönmukaiset tietolähteet
 • Koulutuksiin osallistuvien tiedot saadaan osallistujilta itseltään tai heidän työnantajaltaan.
 • Työhakemuksissa ja tarjouspyynnöissä lähettäjä itse.
 1. Säännönmukaiset luovutukset

Rekisterin tietoja annetaan rekisteröidyille itselleen pyydettäessä. Rekisterin tietoja voidaan antaa myös työnantajille, kun nämä tarvitsevat koulutuksen suorittamista koskevia tietoja. Korttitilauksia varten tietoja lähetetään ko. kortin myöntäjälle / viranomaiselle.

 1. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet
 2. Manuaalinen ainesto:
 • Tulostetut yhteydenotot ja työhakemukset säilytetään lukituissa kaapeissa.
 • Koulutuksiin ja kortteihin liittyvät asiakirjat säilytetään lukituissa kaapeissa.
 1. Sähköisesti käsiteltävät tiedot:
 • Avoimien työhakemusten tiedot tallennetaan yrityksen verkkohakemistoon johon käyttö- ja lukuoikeus Jaakko Niemi / JN Training.
 • Koulutuksiin ja kortteihin liittyvät tiedostot tallennetaan yrityksen verkkohakemistoon, johon käyttö- ja lukuoikeus JN Training.
 1. Rekisteröidyn oikeudet

TARKASTUS-, KORJAUS-, JA KIELTO-OIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekistereissä olevat itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, oikeus kieltää rekisteröityä koskevien henkilötietojen käsittely suoramarkkinoinnissa sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiin.

Pyynnöstä tulee oikaista, poistaa tai täydentää käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot.

Oikeutta voi käyttää edellä mainituin seikoin ottamalla yhteyttä osoitteeseen jaakko.niemi@jntraining.fi

OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Rekisterissä olevalla on henkilötietolain mukainen oikeus tietojensa tarkastukseen. Henkilön, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä varmennettu pyyntö rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle.

 

Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon korjaamisesta, hänen on annettava asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava myös ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

Rekisterinpitäjän on ilmoitettava tiedon korjaamisesta sille, jolle rekisterinpitäjä on luovuttanut tai jolta rekisterinpitäjä on saanut virheellisen henkilötiedon. Ilmoitusvelvollisuutta ei kuitenkaan ole, jos ilmoittaminen on mahdotonta tai vaatii kohtuutonta vaivaa. Tiedonkorjaamispyynnöt osoitetaan Jaakko Niemi / JN Training.