Riskien arviointi
 
Riskien arviointi on kaikkien turvallisuus- ja terveystoimien perusta. Riskien arvioinnilla täytetään lainsäädännön velvoitteet.


Riskien arvioinnilla tarkoitetaan työssä esiintyvien vaarojen tunnistamista, vaarojen aiheuttamien riskien suuruuden määrittämistä ja riskien merkityksen arviointia.
 

Riskien arvioinnin tavoitteena on:

 • Tunnistaa mahdollisimman kattavasti työpaikan vaaratekijät
 • Arvioida niihin liittyvät riskit turvallisuustoimenpiteiden ja -järjestelyjen pohjaksi
 • Tuottaa riskienarviointidokumentti, jota voidaan käyttää seurannan ja jatkokehittelyn pohjana
 • Kehittää työyhteisön riskitietoisuutta ja aikaansaada yhteistä oppimista

Hyvin toteutetun arvioinnin tunnusmerkkejä ovat:

 • Työnantajan organisointi
 • Totuudenmukainen
 • Järjestelmällinen
 • Erottuva
 • Ennakoiva
 • Käytännönläheinen
 • Dokumentoitu
 • Kehittyvä